Онлайн Бібліотека — UkRead.Net » Сторінка 6

Креслення 11 клас Струкевич В. К. Сидоренко (профільний рівень)
Історія України 11 клас Струкевич О. К., Романюк І. М., Дровозюк С. І. (стандарт, академічний рівень)
История Украины 11 клас Е. И. Пометун, Н. Н. Гупан (стандарт, академический уровень)
Історія України 11 клас О.І. Пометун, Н. М. Гупан
Скачати чи переглянути онлайн підручник для 11 класу з Історії України
Історія України 11 клас С.В. Кульчицький, Ю.Г. Лебедєва ( рівень стандарту, академічний )
Історія України 11 клас Ф.Г. Турченко (Профільний рівень)
Информатика 11 клас И.Я. Ривкинд, Т.И. Лысенко, Л.А. Черникова, В.В. Шакотько ( уровень стандарта)
Захист Вітчизни 11 клас Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько (рівень стандарту) Інформатика 11 клас Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько (академічний, профільний рівень) Скачати чи переглянути онлайн підручник для 11 класу з Захисту вітчизни Захист Вітчизни 11 клас Гудима A. A., Пашко K. О. Герасимів І. M., Фука M. M. (стандарт, академічний, профільний рівень, для дівчат) Захист Вітчизни 11 клас Пашко К. О., Герасимів І. М., Щирба Ю. П., Фука М. М.
Защита Отечества 11 клас Пашко К. А., Герасымив И. М., Щирба Ю. П., Фука Н. М.
Економіка 11 клас Радіонова І.Ф. (стандарт, академічний рівень) Економіка 11 клас Л. П. Крупська, І. Є. Тимченко, Т. І. Чорна (стандарт, академічний рівень) Економіка 11 клас І.Ф. Радіонова, В.В. Радченко (профільний рівень)
РЕКЛАМА
Реклама


Останні надходження рефератів та творів


  Реферат з медицини на тему: Залоси внутрішньої секреції. Їх коротка характеристика, фізіологічне значення. Поняття про тканинні гормони
  Порушення функціонального стану та діяльності ендо-кринних залоз призводить до ендокринних захворювань. У їхньому розвитку велике значення мають стресові ситуації, процеси, що відбуваються в періоди росту та розвитку орга-нізму, особливо період статевого дозрівання.
  Виявлення тих або інших функціональних змін у стані ендокринних органів проводять за допомогою суб'єктивних (загальний огляд нервово-психічного статусу) та об'єктив-них (визначення стану шкіри і волосяного покриву, розмірів і форми кінцівок, скелета, обличчя і шиї, структури кісток, особливо черепа, основного обміну, рівня глюкози в крові. тощо) та спеціальних методів дослідження.
  За хімічними властивостями гормони розподіляються так: 1) стероїди (альдостерон, кортізол, прогестерон, естрадізол, тестостерон); 2) деривати амінокислот (тироксин, ад- реналін, мелатонін); пептиди (окситоцин, вазопресин, акти-вуючі рилізинг-гормони травного каналу); 4) поліпептиди (інсулін, глюкагон, паратгормон, пролактин); 5) глікопроте-їди (фолікулостимулюючий гормон — фолітропін, лютешізуючий — лютропін, лактотропний гормон — пролактин); 6) похідні жирних кислот (простагландіни).
  Назва більшості гормонів визначається за їх дією (на-приклад, тіреотропний гормон, стимулюючий щитоподібну залозу — ТТГ), за місцем їх утворення (наприклад, гаст-рин), за хімічною будовою (наприклад, трийодтиронін)...
   
   

  Реферат з медицини на тему: ЩО МОЖНА СОБІ НАВІЯТИ

  Зараз існує чимало методів самонавіяння. Тут буде покладена техніка використання найбільш простого і швидко загоюваного методу —психом'язового тренування (ПМТ). Ґрунтується воно на відношеннях, що існують між головним мозком, Органом психіки й кістяковими м'язами, тобто тими, що на зразок футлярів покривають кістки нашого кістяка і забезпечують виконання нами всіх рухів.
  Справа в тім, що головний мозок, що знаходиться в дрімот-ному стані, проявляє підвищену сприйнятливість до інформації, яка вводиться до нього. Зокрема, до слів і пов'язаних з ними уявних образів. Отже, для того, щоб слова і їх уявні образи зна-йшли свою граничну силу, вони повинні впливати на мозок, що знаходиться в дрімотному стані...
   
   

  Реферат з права на тему: Поняття джерел (форм) трудового права та види нормативно-правових актів, які регулюють трудові відносини
  Поняття джерел трудового права. Регулювання трудових та інших, тісно пов’язаних з ними відносин, здійснюється законодавством про працю. Згідно зі ст. 4 КЗпП законодавство про працю складається з КЗпП та інших актів законодавства України, прийнятих відповідно до нього (рис. 2.1).
  У теорії права законодавство розглядається як у широкому, так і у вузькому розумінні. У широкому розумінні законодавство — це кодекс, закони й інші нормативно-правові акти, а у вузькому розу-мінні лише кодекс і закони...
   
   

  Реферат з права на тему: Історичний аспект правового регулювання оплати праці в Україні
  Заробітна плата, в тому числі додаткове матеріальне стимулювання працівників у виді преміювання, є однією з основних проблем трудового права протягом усього періоду історичного розвитку України, як держави.
  При дослідженні проблем оплати праці на сучасному етапі , доцільно приділити увагу історичному досвіду правового регулювання цьогу інституту. Такий підхід у вивченні проблеми допоможе зробити висновки про те, які методи правового регулювання та норми інституту оплати праці є найбільш ефективними в регулюванні трудових відносин в галузі оплати праці між працівниками та роботодавцями. Мається на увазі, що норми, які регулюють оплату праці у трудовому законодавстві повинні відповідати інтресам як працівників, так і роботодаців в однакому ступені...
   
   

  Реферат з права на тему: Сутність та структура кредиту
  За своєю сутністю та механізмом впливу на процес суспільного відтворення кредит є однією з найскладніших економічних категорій. Щодо цього він поступається хіба що тільки категорії грошей. Тому в економічній теорії протягом кількох століть ведуться дискусії навколо питань, пов’язаних із сутністю та роллю кредиту. Ці дискусії тривають і досі. Найбільш поширеними в економічній літературі є два підходи до визначення сутності кредиту:—
  ототожнення кредиту з цінністю, яка передається одним економічним суб’єктом іншому в позичку. При такому підході увага дослідника зміщується на саму позичку, її правову форму, що зумовлює вихолощування з кредиту його економічного змісту;—
  ототожнення кредиту з певним видом економічних відносин, які формуються в суспільстві. Такий підхід дає можливість глибше дослідити економічні аспекти кредиту, економічні чинники його існування, основи та закономірності його руху...
   
   

  Реферат з права на тему: ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН ЯК СУБЄКТИ
  Відповідно до статті 36 Конституції України громадяни України мають право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення та захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.
  Відповідно до статті 1 Закону України "Про об'єднання громадян" об'єднанням громадян є добровільне громадське формування, створене на основі інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод. Об'єднання громадян, незалежно від назви (рух, конгрес, асоціація, фонд, спілка тощо) відповідно до цього Закону визнаються політичною партією або громадською організацією. Дія цього Закону не поширюється на релігійні, кооперативні організації, об'єднання громадян, що мають основною метою одержання прибутків, комерційні фонди, органи місцевого та регіонального самоврядування (в тому числі ради і комітети мікрорайонів, будинкові, вуличні, квартальні, сільські, селищні комітети), органи громадської самодіяльності (народні дружини, товариські суди тощо), інші об'єднання громадян, порядок створення і діяльності яких визначається відповідним законодавством. Особливості правового регулювання діяльності профспілок визначаються Законом України про профспілки...
   
   

  Реферат з права на тему: Предмет, методи та система права соціального забезпечення
  Диспозитивний метод регулювання знаходить своє втілення в такій різноманітності , як метод соціально-забезпечувальних вимог і предоставлень. Метод права соціального забезпечення використовує обоє ці способи у сполученні з іншими способами-прийомами регулювання: дозвіл, розпорядження, заборона.
  Метод права соціального забезпечення має і свої особливості. Громадянин як учасник відносин по соціальному забезпеченню наділяється не тільки галузевою правоздатністю, але і правом вимагати надання йому конкретного виду забезпечення, а орган соціального захисту населення зобов'язаний надати його на умовах, установлених законом. Динамічний розвиток права соціального забезпечення залежить від багатьох факторів, і насамперед від економічного потенціалу і зацікавленості держави в правовому регулюванні суспільних відносин у сфері соціального забезпечення...
   
   

  Реферат з права на тему: Аналіз правопорушень, вчинених з використанням Іnternet
  Аналіз правопорушень, вчинених з використанням Іnternet
  Входження України до кола провідних технологічно розвинених країн світу неможливе без широкого використання у всіх сферах суспільного життя нових інформаційних технологій. Цю стратегічну мету у р. визначив Л. Кучма у Посланні Президента до Верховної Ради]. На початку нового тисячоліття особливо динамічно розвивається інформаційна комп’ютерна мережа Internet, що об’єднує сотні мільйонів користувачів з більше ніж 200 країн світу (табл. 1). Сьогодні неможливо зорієнтуватися у лавиноподібному інформаційному потоці завдяки традиційним методам, здійснювати його глибокий аналіз. Підприємці, працівники банківської сфери намагаються прискорити фінансові потоки, забезпечити оперативність прийняття управлінських рішень шляхом реалізації схем B2B (business to business), B2C (business to citizens)...
   
   

  Реферат з іноземної мови на тему: Навчання письма іноземної мови
  В сучасній методичній літературі розрізняють письмо та писемне мовлення. Писемне мовлення — письмо в широкому розумінні терміна - це специфічний код мовленнєвої діяльності, кодування інформації з урахуванням графічного способу зв'язку. Писемне мовлення відрізняється від інших видів мовленнєвої діяльності не тільки своєю специфікою, але й ступенем розповсюдження його в побуті. Використання писемної мови вужче в порівнянні з усним мовленням.
  В шкільних програмах з іноземних мов письмо визначали частіше як засіб, а не мету навчання. На різних ступенях навчання іноземних мов роль письма змінюється. Так, на початковому ступені реалізується мета оволодіння технікою письма, формування навичок, пов'язаних із засвоєнням звуко-буквених відповідностей. Вказані уміння необхідні для розвитку вмінь читання та усного мовлення...
   
   

  Реферат з іноземної мови на тему: Michael Schumacher
  Родился третьего января 1969 года в Рольф и Элизабет Шумахер. Семейство переезжает в город Kerpin-Манхейм, рабочем городке вблизи Кельна, Германия.
  Именно там семья стала заниматься с картинга. Михаил, было всего четыре в свое время дали карт питание от старая газонокосилка двигатель своего отца.
  С таким скромным началом стал чемпионом мира, начал карьеру. Картинг стал Семейным одержимость питается находчивости...
   
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14 –екомендуем посетить сайт newprogs.net с софтом

Останні надходження підручників
Українська мова навчання
Видавництво: Освіта
Рік: 
ISBN: 978-966-04-0831-9
Формат: PDF (електронна книга)
Українська мова навчання
Видавництво: Грамота
Рік: 
ISBN: 978-966-349-310-7
Формат: PDF (електронна книга)
Російська мова навчання
Видавництво: Освіта
Рік: 
ISBN: 978-966-04-0841-8
Формат: PDF (електронна книга)

Українська мова навчання
Видавництво: Сиция
Рік: 
ISBN: 978-966-2542-24-0
Формат: PDF (електронна книга)
Скачати чи переглянути онлайн підручник для 11 класу з Історії України
Українська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік: 
ISBN: 978-966-11-0095-3
Формат: PDF (електронна книга)
Українська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік: 
ISBN: 978-966-11-0102-8
Формат: PDF (електронна книга)
Російська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік: 
ISBN: 978-966-11-0092-2
Формат: PDF (електронна книга)
Українська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік: 
ISBN: 978-966-11-0067-0
Формат: PDF (електронна книга)
Українська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік: 
ISBN: 978-966-11-0068-7
Формат: PDF (електронна книга)
Скачати чи переглянути онлайн підручник для 11 класу з Захисту вітчизни
Українська мова навчання
Видавництво: Астон
Рік:
ISBN: 978-966-308-379-7
Формат: PDF (електронна книга)