Реферати з Економіки — Безкоштовні реферати з Економіки — Економіки
 

Реферат з економіки на тему: Міжнародний лізинг в системі світогосподарських зв'язків

Всі вище викладені аргументи свідчать про те, що лізингова діяльність є, по суті, пільговою галуззю інвестиційної діяльності. Досвід іноземних країн підтверджує цю точку зору.
Так, наприклад, питома вага інвестицій через лізинг у загальній сумі національних інвестицій в устаткування в 1992 році за даними Європейської федерації національних асоціацій лізингових товариств склала в Німеччині - 16,6%, Англії - 28,2%, Франції - 17,5%, Нідерландах - 10,5%, Швеції - 26,3%, Австрії - 19,9%. В США це джерело дає близько 30% загальних капіталовкладень.
Світова практика здійснення лізингових операцій доводить, що в умовах економічної кризи, подібної до тієї, що склалася в Україні, коли практично зупинилося фінансування...

Реферат з економіки на тему: Алгоритм розробки та побудови семантичного диференціала досліджуваного товару

Алгоритм розробки та побудови семантичного диференціала досліджуваного товару
Потрібно вибрати базу порівняння – товар конкурента, який становить найбільшу загрозу і є найбільш репрезентативним на ринку.
Необхідно визначити споживчі характеристики даної категорії товару, які є найважливішими для досліджуваної цільової групи споживачів, та вибрати систему оцінок цих характеристик...

Реферат з економіки на тему: Вугільна промисловість України та її проблеми і перспективи розвитку

Тема даної роботи – „Вугільна промисловість України та її проблеми і перспективи розвитку”.
Мета написання роботи полягає в дослідженні питань, пов’язаними з сучасним станом, проблемами та перспективами розвитку вугільної галузі України.
Актуальність обраної теми полягає в тому, що на сучасному етапі економічного розвитку найважли-віша — паливно-енергетична проблема. Успішне її розв'я-зання визначає можливості, темпи й напрями економічно-го та соціального розвитку. Значення палива, зокрема вугілля, для еконо-міки будь-якої держави величезне: без нього неможливий виробничий процес, робота промисловості, сільського господарства й транспорту...

Реферат з економіки на тему: Завдання споживчого попиту в товарах широкого вжитку і його мотивація

З метою задоволення різного роду потреб (власних, сімейних, колективних) кожна людина здій-снює економічну, духовну та інші види життєдіяльності, бере участь у суспільному ви-ро-б-ництві, організовує навчання, побут, відпочинок (власні, дітей, сім’ї) тощо. При цьому вона реа-лізовує себе, використовуючи здібності, знання, уміння, творчу здатність, риси характеру, вклю-чаючись у процес виробництва продукції чи її реалізації, ризикує, бореться, віддає свої си-ли і енергію суспільству і разом з тим очікує...

Реферат з економіки на тему: Економічні потреби і виробничі можливості суспільства. Економічні інтереси

Об'єктивність економічних потреб
Основна рушійна сила суспільного прогресу — людська особистість, яка є водночас і діючим суб'єктом цілісної системи економічних відносин та економічних інтересів. Тільки реалізуючи свої інтереси, людина суттєво й активно впливає на економіку загалом, бере участь у всіх галузях і сферах соціального життя. Побудувати ефективну, раціональну систему господарювання, досягти серйозних успіхів у соціально-економічному зростанні суспільство може, лише реалізуючи у відтворювальній життєдіяльності все зростаючі потреби і виходячи з певних інтересів людини. Загальновизнано, що в основі спонукання до трудової діяльності лежать матеріальні потреби. Визначаючи їх спрямованість, потрібно виходити з того...

Реферат з економіки на тему: Зв’язок економічного аналізу з іншими науковими дисциплінами

Економічний аналіз як спеціальна галузь знань сформувався в результаті диференціації суспільних наук.
Сформувавши в самостійну науку економічний аналіз, комплексно, системно використовує дані, а в ряді випадків способи і прийоми дослідження, властивій статистиці, плануванню, бухгалтерському обліку, математиці й іншим безпосередньо пов'язаним з ним наукам.
Але дотепер немає чітко виражених границь між економічним аналізом і цими спеціальними дисциплінами. Найбільш тісні зв'язки існують між бухгалтерським обліком і економічним аналізом...

Реферат з економіки на тему: Економічні основи ринкового механізму.

Основи ринкового механізму
Динамічний розвиток ринку можна зрозуміти, з'ясувавши механізм його функціонування. Щоб відповісти на низку питань: як функціонує ринок, як діє ринковий механізм та які основні економічні проблеми він вирішує, важливо зрозуміти його сутність, розглянути ринкові відносини його суб'єктів.
Економічний механізм сучасного ринку можна охарактеризувати як єдність об'єктивної і суб'єктивної сторін, як механізм взаємозв'язку і взаємодії основних елементів ринку. Ринковий механізм виявляється у дії об'єктивних економічних законів, які управляють товарним виробництвом і ринком через систему ринкових відносин...

Реферат з економіки на тему: Грошова система

Рух грошей у процесі розширеного суспільного відтворення ут-ворює грошовий обіг, який безпосередньо включає рух грошей на стадіях розподілу, обміну та опосередковано обслуговує процес ви-робництва і споживання і, отже, впливає на всі стадії суспільного відтворення.
За характером руху грошових коштів обіг грошей поділяється на фінанси, кредит та грошовий обіг. Форми організації грошового обігу утворюють грошову систему. Ці форми визначає держава. Зокрема, держава визначає грошову одиницю, масштаб цін, види грошових знаків в обігу та порядок їх емісії, характер забезпечен-ня грошей, форми безготівкового платіжного обігу...

Реферат з економіки на тему: Стратегічне планування та бізнес-планування в ринкових умовах господарювання

Методологія стратегічного планування включає в себе аналіз різних аспектів діяльності фірми, що були у минулому і ймовірно можуть бути актуальними у майбутньому. Застосування сучасних інформаційних технологій дає змогу формувати досить повні масиви інформації, з яких складається картина щодо наявних тенденцій розвитку галузі та динаміки ринкових позицій конкретної організації. Широкий асортимент сучасних методів опрацювання інформації дозволяє вибрати ті із них, які будуть адекватні задачам аналізу і забезпечать належне обґрунтування управлінських рішень. Тому методологія стратегічного планування має містити як визначення послідовності виконання певних етапів розробки стратегії, так і вибір методів досліджень, що здійснюються на кожному етапі. Це можуть бути методи...

Реферат з економіки на тему: Розрахунки за виконані роботи в капітальному будівництві

Капітальне будівництво різноманітних об'єктів виробничого і невиробничого призначення на підприємствах може здійснюватися трьома способами: підрядним, господарським та змішаним.

При підрядному способі будівництва будівельно-монтажні роботи виконуються спеціалізованими будівельними організаціями на основі договорів підряду, укладених із замовниками...