Безкоштовні реферати на UkRead.Net » Сторінка 10
 

В Україні та країнах Східної Європи загальноприйнятою є класифікація стадій розвитку зернових культур, як і фаз росту, за Ф.М. Куперман. За цією класифікацією виділяють дві стадії органогенезу рослин - стадію яровизації та світлову стадію.
Нормальне проходження стадій розвитку рослиною є необхідною умовою для її переходу до цвітіння і плодоношення.
Яровизація проходить у різних культур неоднаково. Наприклад, яровизація озимих відбувається за температури 0-5°С протягом 35-60 днів, а у ярих культур - за 8-12°С, 5-6 днів.
Світлова стадія характеризується необхідністю, для подальшого росту і розвитку рослин, певної тривалості дня і ночі. Рослини короткого дня, як правило, південного походження - просо, рис, кукурудза і рослини довгого дня - північного - пшениця, жито, овес.

Технологія штучного виведення бджолиних маток полягає в тому, що пасічник втручається в життя сім'ї в певний момент, вміло використовуючи інстинкт бджолиної сім'ї — поновлення цілісності системи. Даний спосіб базується на відборі від кращих сімей племінного матеріалу і його передаванні на виховання іншій родині, в якій послаблено або розірвано зв'язок між бджолами і маткою. Способи штучного виведення бджолиних маток розрізняють за методами підготовки племінного матеріалу для виховання й принципом формування та використання сімей-виховательок. Методи підготовки племінного матеріалу такі: з перенесенням личинок; без перенесення личинок і комбіновані методи. За принципом формування сімей-виховательок розрізняють виведення маток при повному, неповному осиротінні сім'ї та комбіноване (застосування стартерів і фінішерів).

Розмаїття природних умов та біотопів (місцепроживань) зумовлює багатство тваринного світу України. На її території водиться 100 видів ссавців, 360 видів птахів, 200 видів риб, 20 видів плазунів, 17 видів земноводних. Тваринній світ змінювався протягом геологічних періодів та історичного часу. Дослідники вважають, що наприкінці палеогену тут водилися свиноподібні тварини, безрогі носороги, із птахів – баклани, мартини, кулик, качки, лелеки, сови, в річках жили крокодили, в морях – хижозубі кити. Наприкінці неогену, коли площа суходолу сягнула сучасних розмірів, до складу фауни входили: із ссавців – коні-гіпаріони, жирафи, мавпи-макаки, дикобрази, шаблезубі тигри, ведмеді, лисиці, їжаки, хохулі, зайці; з птахів – марабу, страуси, фламінго, дикі кури. В антропогені під час наступу льодовика вимерли гіпаріони, носороги, мавпи, жирафи, страуси, марабу. Замість них з`явилися волохатий носоріг, велетенський і північний олені, печерні ведмідь і лев, гієна плямиста.

Наведено результати вивчення породної належності сімей українських та карпатських бджіл методом ДНК-тестування. Встановлено, що вони належать до різних порід і характеризуються чітко вираженими ознаками геному.
Бджола, материнська сім’я, порода, внутрішньопородний тип, генеалогічна група, екстер’єр, ДНК-тестування.
Родючі ґрунти України, багата медоносна рослинність і відповідні кліматичні умови сприяли розмноженню бджіл і збиранню великої кількості меду. Протягом тривалого еволюційного розвитку відбувався природний процес створення аборигенних бджіл, які добре пристосовувались до місцевих умов клімату й медозбору [9]. На території України сформувались і нині районовані українська степова і карпатська породи, а також поліська популяція середньоросійських бджіл [10].

У статті розглянуто поняття загрози енергетичній безпеці України, причини, що їх спричинили, проаналізовано нормативно-правову базу, стан вирішення цієї проблеми. Автором запропоновано напрямок забезпечення енергетичної безпеки нашої держави на основі інтеграційних процесів та зацікавленості в цьому питанні з боку Європи і Росії.
In the article the issue of the threat to the energy-security of Ukraine and the reasons which caused it are concerned; besides the law-base and the level of solving this problem is analyzed. The author has proposed the direction of providing the energy-security of our country on the base of the integrational processes and European and Russian interest towards this question.
Вже протягом 13 років існування незалежної України суспільство не перестає хвилювати стан енергетичної безпеки нашої держави. Пояснюється це тим, що ситуація в енергетиці впливає і на стан економіки країни, а, відповідно, і на добробут громадян. Отже, спробуємо в рамках запропонованої статті розібратися в причинах виникнення, змісті, можливих шляхах вирішення цього питання.

Розглянуто новітнє бачення завдань, об'єктів і поняття юриспруденції, класифікація юридичних наук у контексті загальних завдань, здійснення правотворчої та антиделіктної діяльності. Розкриті можливості подальшого розвитку конституційного, адміністративного, трудового, ордистичного і виконавчого законодавства. Запропоновано удосконалення юридичної освіти за базовою спеціальністю „Юриспруденція", спеціалізаціями „Правознавство" та „Антиделіктологія " і відповідними субспеціалізаціями.
Innovative tasks visions, objects and concept of jurisprudence, classification of law sciences within general tasks context, fulfilling the law and antidelictal activities - these are the points considered here. Possibilities offurther development of constitutional, administrative, labour, ordistical and executive legislation are revealed. The modification of law education basic subjects is proposed: "Jurisprudence", "Law" and antide- lictology and corresponding subspecializations.
Поміж теорологічних проблем юриспруденції, що останнім часом набули подальшого розвитку (2-9, 13 та ін.), варто виділити формування новітніх поглядів на об'єкти, завдання і систему юридичних наук у

У статті розглядається зарубіжний досвід використання принципу поділу влади та його вплив на становлення демократичної моделі державного устрою. Зроблено висновок, що реалізація принципу поділу влади є запорукою політичної стабільності та безперервності функціонування державної влади на шляху демократії.
Ключові слова: поділ влади, демократія, правова держава, державна влада, державний устрій, система стримувань і противаг, форми правління, державне управління.
В статье рассматривается зарубежный опыт использования принципа деления власти и его влияние на становление демократической модели государственного устройства. Сделан вывод, что реализация принципа деления власти является залогом политической стабильности и непрерывности функционирования государственной власти на пути демократии.

В Україні відбуваються глибокі системні реформи, у розвитку яких вже можна виокремити кілька етапів. Їх дослідженню присвячено чимало теоретичних праць таких вчених, як І. Бекешкіна, Є. Головаха, I. Лукінов, М. Михальченко, Ф. Рудич та інші [1] Як правило, в наукових дослідженнях цієї проблеми окреслюються три основні етапи реформування суспільства: зародження реформ, їхнє сучасне розгортання та перспективи розвитку. Однак кожен з цих етапів потребує з’ясування власної сутності, виявлення їх позитивних та негативних аспектів. Це і є метою дослідження, яке пропонується увазі читача.
Перший етап реформ в Україні, пов’язаний зі зламом попередньої економічної системи, розпочався з розв’язання суто економічних проблем. Практично їх було започатковано ще за часів Радянського Союзу, в роки перебудови. Дефіцит найнеобхідніших товарів та вимушена поява елементів нового механізму господарювання (госпрозрахунок) були ознакою не лише кризи соціалістичної економічної системи, але й початку її кінця.

У даній статті ми не можемо навіть сподіватися адекватно проаналізувати всі наявні праці з питань політичного впливу ЗМІ. Натомість ми просто коротко зупинимося на деяких головних теоретичних здобутках і концепціях взаємодії між ЗМІ та політикою.
In this article we do not intend to analyze properly all the works about political influence of mass media. Therefore we only briefly dwell on some theoretical achievements and conceptions of interaction between mass media and politics.
Перша і найдавніша школа досліджень соціального й політичного впливу ЗМІ виникла після першої світової війни як реакція на створення індустрії реклами і зв'язків із громадськістю, очевидні успіхи військової пропаганди у розпалюванні ненависті до ворога, блискучого використання нацистами нових засобів кіно і радіо для консолідації масової підтримки свого зловісного режиму. Багатьом ученим тоді здавалося, що хисткі промислові демократії міжвоєнної Європи перетворилися на "масові суспільства", де "широкі маси трудового населення стали сукупністю розрізнених, не пов'язаних нічим між собою індивідів, позбавлених традиційних зв'язків з родиною та рідними місцями", відчужених від своєї праці, що легко піддаються впливові тоталітарної пропаганди і ЗМІ [6, с. 173].

Народився 15 квітня 1894 р. у с. Калинівка, нині Хомутовського району Курської області РФ, у робітничій родині. До 15 років наймитував у поміщиків. Від 1908 р. працював на шахтах Донбасу, де з 1912 р. брав участь у виступах проти царського режиму. Це, зокрема, засвідчив начальник Катеринославського губернського жандармського управління: у своєму донесенні від 28 травня 1912 р. він зазначив, що серед осіб, які збирали пожертвування для родин розстріляних на Ленських копальнях робітників, був 18-річний учень слюсаря заводу Боссе Микита Хрущов.
Така поведінка молодого робітника була помічена начальством, і йому довелось шукати нову роботу. Це було нелегко, але він влаштувався на Рутченківську шахту № 31, де розповсюджував газету «Правда», влаштовував колективні читання. Наприкінці 1914 р. перейшов до механічних майстерень Рутченківської копальні, яка обслуговувала близько десятка шахт. М. Хрущову доводилося бувати на кожній з них, що розширювало коло його контактів і знайомств.